Ekonomika

Optimalizace průchodu materiálu firmou

Aby bylo možné vyrábět nejrůznější výrobky, je k tomu kromě jiného nutné zajistit dostatek materiálu. Bez pojmu „optimalizace“ se dnes v podstatě není možné vyhnout v žádném z oborů. Optimalizace průchodu materiálu výrobní firmou je tedy v současnosti také důležitá.

K optimalizaci je třeba sestavit schéma, které bude znázorňovat průchod materiálu výrobou a umožňovat jeho optimalizaci a s tím související růst výroby i úspory. To je označováno jako analýza a existuje hned několik jejích nástrojů.
Živočišná výroba

Materiálový tok a jeho analýza

Nejprve je ale nutné definovat pojem materiálový tok. Jedná se o jakýsi střed logistických operací, čili hlavní činnosti logistických procesů. Sem patří zejména zajištění a kontrola pohybu základního materiálu, polotovarů, různých částí a součástí i koncových výrobků v podniku.

Analýza materiálového toku je velmi univerzální a použitelná pro všechny výrobní i nevýrobní sektory. Pohyb materiálu a jeho efektivita je pak sledová na daných nejdůležitějších bodech a stanovištích procesu mezi počátečním vstupem a finálním výstupem. Následně jsou stanovena tzv. silná a slabá místa a provedena jejich potřebné zefektivnění. Tím se ve firmě kromě jiného obvykle zabývá oddělení logistiky.
Keramické výrobky

Metody analýzy

Vzhledem k univerzálnosti analýzy existuje mnoho nejrůznějších metod. Ty nejoblíbenější bývají grafické, které jsou také nejnázornější. Jako příklad lze uvést ty nejznámější a zřejmě i nejužitečnější:

·         Sankeyův diagram (Sankey Diagram),

·         Špagetový diagram (Spaghetti Diagram),

·         Vývojový diagram (Flow Chart),

·         Mapování hodnotových toků (Value Stream Mapping ).

Asi jako všude, v současné době pochopitelně existují i různé softwarové nástroje, které také podobné analýzy a jejich metody výrazně zrychlují a usnadňují.

Co znamenají názvy jednotlivých metod, na to se můžeme podívat a rozebrat je zase jindy.